Adatvédelem

Személyes adatok Rellox s.r.o. cég általi feldolgozásával és védelmével kapcsolatos alapelvek

A Rellox s.r.o. [Kft.] cég (CJSZ 27140130; székhelye: Prága; Prága főváros területileg illetékes cégjegyzék által C szakasz 99306 tétel alatt vezetve) (továbbiakban: Rellox) kijelenti, hogy az EU hatályos jogrendelkezéseivel, elsősorban az Európai Parlament és Tanács 2016/679 sz., valós személyek személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatos védelméről, valamint az adatok szabad mozgásáról, valamint a 95/46/ES sz., a személyes adatok védelméről szóló általános érvényű irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló rendeletével összhangban végzi személyes adatok begyűjtését és feldolgozását.

Valamennyi személyes adat (továbbiakban: SZA) törvényes és transzparens módon kerül feldolgozásra, és adatok csakis célra vezetőlegesen, számottevőlegesen és elengedhetetlen terjedelemben, a feldolgozás célzatával kapcsolatosan kerülnek igénylésre.

I.    A RELLOX MIÉRT GYŰJTI ÉS DOLGOZZA FEL A SZEMÉLYES ADATOKAT?

A Rellox s.r.o. [Kft.] cég az üzleti tevékenységével kapcsolatban gyűjti és dolgozza fel a személyes adatokat, amely alatt főleg a külföldi ingatlanvásárlás és eladás közvetítése, valamint az ehhez kacsolódó szolgáltatások érthetők. A Rellox s.r.o. [Kft.] cég az alábbi okokból jogosult/köteles feldolgozni a személyes adatokat:

  • a feldolgozás a szerződés teljesítéséhez elengedhetetlen, amelynek szerződéses felét az adatalany képezi,
  • a feldolgozás szükséges a Rellox cégre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez,
  • a feldolgozás Rellox jogos érdekeinek céljaihoz elengedhetetlen,
  • az adatalany egyetért saját SZA-ai egy, vagy több konkrét célzattal történő feldolgozását illetően.

II.    FELDOLGOZÁSRA KERÜLŐ SZEMÉLYES ADATOK TERJEDELME

Rellox cég tevékenységével kapcsolatban, valamint a SZA-ok feldolgozásának célzatára tekintettel, továbbá az érintett SZA-ok kategorizációját és a SZA-ok fogadóinak csoportos osztályozását, valamint a SZA-ok feldolgozásának időtartamát figyelembe véve, Rellox alább jellemzett adatnyújtó személyeket / adatalanyokat különböztet meg, amelyekhez kapcsolódó SZA-ok Rellox által begyűjtésre, majd azt követőleg feldolgozásra kerülnek. Minden egyes adatalanyhoz Rellox a SZA-ok feldolgozását illetőleg számottevő információkat tüntet fel.

II.I. Ügyfél Szerződő fél

Ügyfél „Szerződő Fél“ az a személy, aki a Rellox cégen keresztül üzleti ügyet valósított, valósít vagy megvalósítani tervez, mint például ingatlan adás-vétel.  

További információk az Ügyfél Szerződő Fél személyes adatai feldolgozásáról

II.II. Ügyfél Érdeklődő

Ügyfél „Érdeklődő“ alatt az a személy értendő, aki a Rellox cégen keresztül érdeklődést mutatott ki az üzleti ügy megvalósítására, például ingatlan vásárlása vagy értékesítése. Általában olyan személyek, akik az ingatlanokról, tranzakciós feltételekről, vagy a Rellox cég szolgáltatásairól több információt igényelnek, valamint azok a személyek, akik a Rellox cégnél érdeklődnek az ingatlan megtekintésének közvetítéséért, illetve a leendő szerződő felekkel való tárgyalások iránt.

További információk az Érdeklődő személyes adatainak feldolgozásáról

II.III. E-mailben megküldésre kerülő hírlevél címzettje

„E-mailben megküldésre kerülő „hírlevél címzett” az a személy, aki aktívan feliratkozott a Rellox cég e-mail hírlevelére.

A hírlevél feliratkozására vonatkozó, illetve a személyes adatok feldolgozására vonatkozó beleegyezés teljes szövege ITT található meg.

További információk a címzett e-mail hírlevél személyes adatainak feldolgozásáról

II.IV. A Rellox cég weboldalainak látógatója

A Rellox cég honlapjai nem gyűjtenek semmilyen személyes adatokat, kivéve a webszerver által létrehozott rövid szöveges fájlokat, ún. Cookie-kat. A Cookiek-kal kapcsolatos információkat a Jogszabályi rendelkezések szakaszban talál meg. A honlapon található megkeresési és kapcsolatfelvételi űrlapokon keresztül adatalany által közölt SZA-ok, a SZA-ok védelmét és feldolgozását illetően, ITT kerülnek megoldásra.

II.V. Alkalmazottak, munkatársak, álláskeresők

Az alkalmazottak alatt azok a személyek értendők, akik a Rellox cég számára tevékenységet végeznek a munkajogi viszony alapján (munkaviszony, megállapodás).

A munkatársak alatt azok a személyek értendők, akik a Rellox cég számára tevékenységet végeznek más jogviszony alapján, pl. szerzői mű megalkotása stb. tárgyában kötött szerződés alapján.

Az álláskeresők alatt olyan egyének értendők, akik Rellox felé megadták saját SZA-aikat a Rellox cégnél megkötendő munkaviszonyi beosztást illető megfelelőség kiértékelésének céljából.

További információk az alkalmazottak, munkatársak, álláskeresők személyes adatainak feldolgozásáról.

III.    A SZEMÉLYES ADATOK KEZELŐJE

A személyes adatok kezelője a Rellox s.r.o. [Kft.] cég. CJSZ: 27140130. székhelye: Prága; Prága főváros területileg illetékes cégjegyzéke által C szakasz 99306. tétel alatt vezetve.

IV.    A SZEMÉLYES ADATOK BIZTONSÁGA ÉS KEZELÉSE

A Rellox papír és elektronikus formátumban gyűjti és dolgozza fel a személyes adatokat tartalmazó információkat és dokumentumokat. A személyes adatokhoz csak a feljogosított személyek juthatnak hozzá. A Rellox a személyes adatokat olyan módon kezeli, hogy biztosítva legyen azok jogellenes feldolgozása, valamint védi őket a veszteség, megsemmisülés és kár elől.

Rellox érvénybe juttatta saját belső biztonsági irányelvét, valamint a SZA-ok védelméről szóló irányelvet. A SZA-ok védelméről szóló irányelv célja: meghatározni és aktualizálni a SZA-ok társaságon belüli feldolgozásának szabályait a GDPR 32. cikkelye alapján, továbbá módosítani az adatszolgáltató szubjektumok SZA-okhoz való hozzáférésével kapcsolatos jogait a GDPR 15. Cikkelye alapján, továbbá kezelni a SZA-ok biztonságának megszegéséről adható bejelentéseket a GDPR 33. és 34. cikkelye alapján.

V.    A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÓI

A személyes adatokat közvetlenül az Adatkezelő dolgozza fel (Rellox cég). Az adatkezelő kinevezhet más szervezetet a személyes adatok feldolgozására, mint pl. IT szolgáltatók, ügyvédi irodák, könyvelők stb. Az adatkezelő olyan szervezeteket választ ki, és olyan feltételekben egyezik meg, hogy az adatalany jogainak védelme biztosítva legyen. Az adatkezelő SZA-ok feldolgozásával szembeni felelőssége nem szabadítható fel további feldolgozó beszervezésével.

VI.    A SZEMÉLYES ADATOK KÜLFÖLDRE VALÓ TOVÁBBÍTÁSA

Az EU és az EGT-tagállamokon belül a személyes adatok szabad mozgása nem korlátozható.

VII.    AZ ADATKEZELŐ ÉS AZ ADATALANY INFORMÁCIÓS KÖTELEZETTSÉGEI

Az adatalany (személy, akinek a Rellox cég gyűjti és feldolgozza a személyes adatait) jogosult a személyes adatairól tájékoztatást kapni az adatkezelőtől. Az adatalanyoknak jogában áll:

a) joga van a személyes adatai hozzáféréséhez;
b) joga van a személyes adatok javításához;
c) joga van a személyes adatok feldolgozásának korlátozására;
d) joga van a személyes adatok törléséhez („right to be forgotten“);
e) joga van kifogást tenni a személyes adatok feldolgozása ellen; és
f) joga van panaszt tenni a személyes adatok feldolgozására.

A személyes adatok hozzáférésének joga – annyit jelent, hogy az adatalany a kezelőtől megerősítést kérhet, hogy az adatalanyhoz tartozó személyes adatok feldolgozásra kerültek-e vagy nem, ha igen, akkor milyen célra, milyen mértékben, kinek állnak rendelkezésre, mennyi ideig lesznek feldolgozva, hogy az adatalany jogosult-e azok javítására, törlésére, korlátozására, kifogásolására, honnan szerezte be a kezelő a SZA-okat, és hogy a SZA-ok feldolgozása alapján lefolyik-e automatikus elbírálás, az esetleges profilozást is beleértve. Az adatalanynak joga van a személyes adatairól másolatot kérni. Az első másolat ingyenes, további másolatok felár ellenében.

Személyes adatok javításának joga – annyit jelent, hogy az adatalany bármikor megkérheti a kezelőt a személyes adatok javítására, kiegészítésére, amennyiben pontatlanok vagy hiányosak volnának.

A személyes adatok törlésének joga – annyit jelent, hogy a kezelő köteles törölni a személyes adatokat, amennyiben (i) azok a begyűjtés, illetve egyéb feldolgozás célzatára tekintettel a továbbiakban már nem szükségesek (ii) a feldolgozásuk törvénytelen, (iii) az adatalany a feldolgozás ellen tiltakozást emel, és feldolgozást illetően nem létezik semmilyen túlnyomó jogos indok, vagy (iv) a kezelő kötelezettségét illetően arról törvényes előírás rendelkezik.

Feldolgozás korlátozására irányuló jogosultság– annyit jelent, hogy amennyiben a kezelő nem képes megoldani az adatalany SZA-ainak feldolgozásával kapcsolatos bármilyen vitás kérdést, a kezelő köteles az adatalany SZA-ainak feldolgozását korlátozni, olymódon, hogy azok nála csak elmentve lehetnek, és esetleg azokat felhasználhatja jogos igények célzataiból, teljesítéséből vagy védelméből adódólag.

Tiltakozási jog – annyit jelent, hogy az adatalany SZA-ok kezelő által direkt marketing, céllal vagy jogos érdekkel történt feldolgozásával szemben kifogást emelhet. Amennyiben a szubjektum a direkt marketing céllal történő feldolgozással szemben kifogást emel, az adatalany SZA-ai ezzel a célzattal a továbbiakban nem kerülnek feldolgozásra.

Az adatalany a jogait úgy igényelheti, hogy felveszi a kapcsolatot a Rellox céggel az info@rellox.hu email címen.

Jelen Személyes adatok Rellox s.r.o. [Kft.] cég általi feldolgozásával és védelmével kapcsolatos alapelvek 2018. május 25. naptól lépnek érvénybe.

Aktuális ingyenes külföldi ingatlan ajánlatok és újdonságok a saját e-mail címemre:

Figyelmükbe ajánljuk | Az egész világból több mint 6000 ingatlan kínálunk. Teljes kínálat

Aktuális ingyenes külföldi ingatlan ajánlatok és újdonságok a saját e-mail címemre: